Kierunek wycieczki:
Wersje językowe
NASZE PROPOZYCJE:
Wycieczka na Rugię 1/05/2024 r.
Wycieczka na Rugię 1/05/2024 r.

209,00 zł

Wycieczka do Pragi 31/05-02/06/2024
Wycieczka do Pragi 31/05-02/06/2024

1 099,00 zł

szt.
Ogrody Świata w Berlinie majówka 3.05.2024 r.
Ogrody Świata w Berlinie majówka 3.05.2024 r.

150,00 zł

Wycieczka BELLA ITALIA 29.06-05.07.2024
Wycieczka BELLA ITALIA 29.06-05.07.2024

2 770,00 zł

szt.
Wycieczka do Paryża 20-23.06.2024 r.
Wycieczka do Paryża 20-23.06.2024 r.

1 450,00 zł

Cena regularna: 1 799,00 zł

Najniższa cena: 1 799,00 zł
szt.
WINOBRANIE 14-15.09.2024
WINOBRANIE 14-15.09.2024

750,00 zł

szt.
WYCIECZKA WENECJA i GARDALAND
WYCIECZKA WENECJA i GARDALAND

1 400,00 zł

szt.
Disneyland i Paryż 11-14/07/2024
Disneyland i Paryż 11-14/07/2024

1 500,00 zł

Cena regularna: 1 650,00 zł

Najniższa cena: 1 500,00 zł
szt.
EURO 2024 BERLIN 21.06.2024
EURO 2024 BERLIN 21.06.2024

180,00 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
BIURO PODRÓŻY EVENT – TOURS Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE.

NR WPISU DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, PROWADZONEGO PRZEZ MARSZAŁKA
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO -28/14

I. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej przez Klienta z Biurem Podróży Event-tours (Organizatorem) następuje poprzez podpisanie umowy uczestnictwa na zasadach określonych niniejszymi warunkami. Umowa, oferta (katalog, strona internetowa), szczegółowy program imprezy turystycznej, oświadczenie dot. ubezpieczenia Organizatora na rzecz Klienta oraz poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Zawarcie umowy między Klientem a Organizatorem oznacza zgodę Klienta na postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w umowie, programie i ofercie.
 2. Przy zawarciu umowy Klient zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości 30% wartości umowy, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy.
 3. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić w uzgodnionym terminie, nie później niż 33 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 4. Jeżeli umowa zostaje zawarta później niż 33 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Klient jest zobowiązany zapłacić 100% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy lub w terminie określonym w Umowie.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta, wynikającego z zawartej Umowy, jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora.
 6. Niedokonanie wpłat w określonym w umowie terminie powoduje skreślenie z listy uczestników i rozwiązanie umowy, na warunkach określonych w § II, pkt 3.

II. ODSTĄPIENIE OD UDZIAŁU W IMPREZIE, ODWOŁANIE IMPREZY.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie nie krótszym niż 4 dni od zaplanowanej daty jej rozpoczęcia, gdy nie osiągnie się wymaganego minimum uczestników lub w każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy z powodu siły wyższej, związanej z decyzją władz państwowych, niepokojów wewnętrznych, kataklizmów przyrody. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty.
 2. Klient może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Organizatora jeżeli:
 3. a) cena imprezy wzrośnie w stosunku do ceny umownej, a Klient powiadomi Organizatora o odstąpieniu od umowy najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wiadomości o zwyżce ceny;
 4. b) istotne warunki umowy między Organizatorem a Klientem, z powodów niezależnych od Organizatora, uległy zmianie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Klient ma obowiązek poinformowania Organizatora o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacjo zmianie istotnych warunków umowy.
 5. Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym m.in. z powodu: niedotrzymania warunków płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot (przewidzianych w art. 396 kodeksu cywilnego) stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami organizacyjnymi imprezy turystycznej, jednakże kwota potrącenia nie będzie przekraczać:
 6. a) 200 zł – jeśli złożenie rezygnacji nastąpiło do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
 7. b) do 40% ceny imprezy – jeśli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 29 a 14 dniem przed data rozpoczęcia imprezy;
 8. c) do 70% ceny imprezy jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 13 a 5 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;
 9. d) do 90% ceny imprezy jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy. Na życzenie Klienta Organizator przedstawi indywidualne wyliczenie poniesionych przez niego kosztów.
 10. Jeżeli w miejsce osoby rezygnującej Klient na piśmie przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, a osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z umowy obowiązki, w czasie pozwalającym Organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem, tj. nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, wówczas od Klienta zostanie pobrana jedynie opłata manipulacyjna w wysokości 100 PLN.
 11. Rezygnacja Klienta z udziału w imprezie musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i następuje z datą doręczenia do Organizatora pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji Klienta z udziału w imprezie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania z tytułu utraconych zysków.
 13. Organizator zaleca Klientowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

III. ZMIANA CENY, PROGRAMU, TERMINU IMPREZY.

 1. Biuro Podróży Event-tours zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny i zmiany programu imprezy, spowodowanego warunkami przez niego niezawinionymi, nie później niż na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w następujących okolicznościach:
 2. a) wzrost kosztów transportu,
 3. b) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz
 4. c) wzrostu kursu walut.
 5. O wzroście ceny imprezy turystycznej Klient zostanie poinformowany przez Organizatora na co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Organizatora w formie pisemnej o zaakceptowaniu bądź nie wyrażeniu zgody na nowe warunki umowy w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zmianie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy turystycznej lub informacji zawartych w katalogu przed rozpoczęciem imprezy lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie jej trwania, jednakże zmiany te nie mogą powodować istotnych zmian postanowień umowy a standard i zakres świadczeń musi zostać zachowany.
 7. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Organizatora przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w wyniku których Organizator zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy z Klientem, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie lub w inny skuteczny sposób. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy akceptuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych na rzecz Organizatora opłat.
 8. Zmiana terminu imprezy przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z jednej imprezy i powtórnym jej wykupieniem.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
 2. a) działaniem lub zaniechaniem Klienta;
 3. b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć;
 4. c) siłą wyższą;
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta, jednak nie wyższej niż dwukrotna wysokość ceny usługi turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Klienta, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Klienta dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia. Podczas wycieczek/zwiedzania/obozów i kolonii, ze względu na specyfikę tego rodzaju imprez, Organizator odpowiada tylko za te przedmioty wartościowe (telefoniczne, sprzęt elektroniczny oraz pieniądze uczestników), które zostały złożone do depozytu. Za przedmioty nie złożone do depozytu, które zostały skradzione lub zniszczone podczas trwania wycieczek/zwiedzania/obozów i kolonii, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, spowodowane działaniem siły wyższej, w tym: działaniami wojennymi, strajkami, zamieszkami, decyzjami władz politycznych i za niezrealizowany w związku z tym w pełni program, a także działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub innego Uczestnika wyjazdu (wynikające m.in. ze spożycia alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych) albo osoby zgłaszającej, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z Organizatorem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokarów i pociągów przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, mając obowiązek niezwłocznie poinformować o zmianie Klienta. Na przystankach podczas dojazdu do miejsca docelowego organizacji imprezy turystycznej mogą wystąpić opóźnienia niezawinione Organizatora.
 9. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 02 - 675, przy ul. Wołoskiej 22 A. Numer Gwarancji: COR276012.
 10. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej / działu w imprezie turystycznej.
 11. Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej, Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestnikom imprez krajowych (NNW do 10 000 PLN), oraz ubezpieczenie UBEZPIECZENI W PODRÓŻY (KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN) Uczestnikom imprez zagranicznych.
 12. Dane ubezpieczonych będą udostępnione do Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 02 - 675, przy ul. Wołoskiej 22 A., w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA.

 1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie, ofercie (katalogu) oraz programie imprezy turystycznej, w tym do korzystania z fachowej opieki i pomocy przedstawicieli i pracowników Organizatora.
 2. Klient ma obowiązek przed wpłatą zaliczki. poinformować Organizatora, że nabywcą usług będzie podmiot gospodarczy. W przypadku nie przekazania takiej informacji nie będzie możliwości wystawienia faktury na podmiot gospodarczy, a jedynie na osobę fizyczną.
 3. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej wszystkich świadczeń przez Klienta, z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie uprawnia go do zwrotu zapłaconej należności. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykorzystanie świadczeń przez Klienta, za które winę ponosi przedsiębiorca, Klient posiada prawo do dochodzenia do zwrotu części wniesionych opłat.
 4. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie Turystycznej.
 5. W przypadku, gdy po przedstawieniu informacji o stanie zdrowia Uczestnika, Biuro Podróży Event-tours ustali, że nie jest w stanie zapewnić należytej opieki medycznej Uczestnikowi w trakcie Imprezy Turystycznej, Biuro Podróży Event-tours uprawnione jest do odstąpienia od Umowy. W przypadku, gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, pomimo złożenia przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej, Biuro Podróży Event-tours uprawnione jest do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, Biuro Podróży Event-tours niezwłocznie zawiadomi jej opiekuna prawnego o braku możliwości udziału tego Uczestnika w Imprezie Turystycznej ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od Umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy Turystycznej.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, sanitarnych, epidemicznych i administracyjnych krajów, w których przebywa, a także do zachowania się stosownie do okoliczności i miejsca pobytu.
 7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w ofercie i umowie.
 8. Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z winy Klienta, wyrządzone Organizatorowi a także innym jego Klientom w trakcie trwania imprezy turystycznej, Usługodawcy i jego Kontrahentom i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich usunięcia w miejscu powstania lub innym miejscu ustalonym z Organizatorem.
 9. W przypadku wystąpienia szkód finansowych opisanych w pkt 8, które dotyczą Organizatora lub innych uczestników wyjazdu turystycznego Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych.
 10. Od chwili rozpoczęcia się imprezy Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń porządkowych przedstawicieli / pracowników Organizatora, jak również do wskazań dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej.
 11. W przypadku poważnego naruszenia reguł wycieczki / imprezy turystycznej Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy Uczestników bez prawa zwrotu za niewykorzystane świadczenia. W takim wypadku wszelkie koszty związane z pobytem i powrotem obciążają Klienta. Opiekunowie prawni Klienta niepełnoletniego zobowiązani są odebrać go w przeciągu 48 godzin (lub w innym czasie ustalonym z Organizatorem) na własny koszt. W przypadku nieodebrania skreślonego z listy Klienta – Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz (konsulat, policja).
 12. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad opisanych w regulaminie przejazdu autokarem pod rygorem skreślenia go z listy Uczestników i przekazania do właściwych władz (policja, straż graniczna, służby celne).

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie informacje związane z tym zakresem znajdują się w klauzuli informacyjnej na www.event-tours.pl w zakładce „O NAS” pod hasłem: „Ochrona danych osobowych”

VII. SPRAWY SPORNE.

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Imprezy Turystycznej Klient powinien zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi Biura Podróży Event-tours. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przedstawicielowi Biura Podróży Event-tours lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@event-tours.pl
 2. Reklamacje w sprawie usług winny być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Adres mailowy: biuro@event-tours.pl lub na adres siedziby biura: Biuro Podróży Event-tours, ul. Zagórskiego 64, 71-810 Szczecin. Wszelkie reklamacje napływające po tym czasie do biura będą uznane za bezskuteczne. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia.
 3. Wysokość zwracanych kosztów oblicza się biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia w stosunku do ceny imprezy.
 4. Właściwym do rozstrzygania innych spraw, nie objętych niniejszymi Warunkami, jest sąd odpowiedni do miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie i Warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Ustawy o usługach turystycznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony Konsumenta.
 2. Klient wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych) dla potrzeb Organizatora oraz wykorzystania wizerunku na fotografiach z imprez organizowanych przez Biuro Podróży Event-tours.
 3. Klient upoważnia Organizatora do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Klient ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby, a także nie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku na fotografiach z imprez organizowanych przez Biuro Podróży Event-tours (w pisemnego oświadczenia złożonego podczas podpisania umowy).
 4. Klient dokonujący rezerwacji akceptując regulamin oświadcza o zapoznaniu się z jego warunkami (OWU) oraz warunkami OWU ubezpieczyciela.

 

POBIERZ:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "UBEZPIECZENI W PODRÓŻY" T.U. WIENER S.A.

REGULAMIN PRZEJAZDU AUTOKAREM

ANEKS NR 1 DO OWU "UBEZPIECZENI W PODRÓŻY" T.U. WIENER S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD KOSZTÓW REZYGNACJI T.U. WIENER S.A.

ANEKS NR 1 DO OWU UBEZPIECZENIA OD KOSZTÓW REZYGNACJI T.U. WIENER S.A.

KARTA PRODUKTU "UBEZPIEZPIECZENI W PODRÓŻY" T.U. WIENER S.A.

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI T.U. WIENER S.A.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH T.U. WIENER S.A

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

POLECANE WYCIECZKI
Wycieczka do Berlina majówka 1.05.2024
Wycieczka do Berlina majówka 1.05.2024

150,00 zł

szt.
Wycieczka do Berlina majówka 3.05.2024
Wycieczka do Berlina majówka 3.05.2024

150,00 zł

WROCŁAW: 2 dni
WROCŁAW: 2 dni

550,00 zł

szt.
Wycieczka do Poczdamu majówka 4/05/2024
Wycieczka do Poczdamu majówka 4/05/2024

180,00 zł

WIEDEŃ 30/05-02/06/2024 r.
WIEDEŃ 30/05-02/06/2024 r.

1 130,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl