Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Oferta specjalna
JARMARK W BERLINIE 27.11.2021 r.
JARMARK W BERLINIE 27.11.2021 r.
150,00 zł 130,00 zł
szt.
ANDRZEJKI W KARPACZU
ANDRZEJKI W KARPACZU
550,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
BIURO PODRÓŻY EVENT – TOURS Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE.

NR WPISU DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, PROWADZONEGO PRZEZ MARSZAŁKA
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO -28/14

 

I. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej przez Klienta z Biurem Podróży Event-Tours (zw. Organizatorem) następuje poprzez podpisanie umowy uczestnictwa   na zasadach określonych niniejszymi warunkami. Umowa,   oferta   (katalog,   strona internetowa), szczegółowy   program imprezy turystycznej, oświadczenie dot. ubezpieczenia Organizatora na rzecz Klienta oraz poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem.   Zawarcie umowy między Klientem a Organizatorem oznacza zgodę Klienta na postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w umowie, programie i ofercie.

2. Przy zawarciu umowy Klient zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Organizatora zaliczki w ustalonej przez Biuro wysokości, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy.

3. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić w uzgodnionym terminie, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

4. Jeżeli umowa zostaje zawarta później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Klient jest zobowiązany zapłacić 100% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy lub w terminie określonym w Umowie.

Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta, wynikającego z zawartej Umowy, jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora.

6. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników i rozwiązanie umowy, na warunkach określonych w § II, pkt 3.

II. ODSTĄPIENIE OD UDZIAŁU W IMPREZIE, ODWOŁANIE IMPREZY.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie nie krótszym niż 7 dni od zaplanowanej daty jej rozpoczęcia, gdy nie osiągnie się wymaganego minimum uczestników lub w każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy z powodu siły wyższej, związanej z decyzją władz państwowych, niepokojów wewnętrznych, kataklizmów przyrody. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty.

2. Klient może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Organizatora jeżeli:

a) cena imprezy wzrośnie w stosunku do ceny umownej, a Klient powiadomi Organizatora o odstąpieniu od umowy najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wiadomości o zwyżce ceny;

b) istotne warunki umowy między Organizatorem a Klientem, z powodów niezależnych od Organizatora, uległy zmianie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Klient ma obowiązek poinformowania Organizatora o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacjo zmianie istotnych warunków umowy.

3. Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym m.in. z powodu: niedotrzymania warunków płatności,

niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot   (przewidzianych   w   art.   396   kodeksu   cywilnego)   stanowiących   równowartość   rzeczywistych   kosztów   poniesionych   w   związku z dokonanymi już przygotowaniami organizacyjnymi imprezy turystycznej, jednakże kwota potrącenia nie będzie przekraczać:

a) 100 zł – jeśli złożenie rezygnacji nastąpiło do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

b)do 40% ceny imprezy – jeśli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 29 a 14 dniem przed data rozpoczęcia imprezy;

c) do 70% ceny imprezy jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 13 a 5 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;

d) do 90% ceny imprezy jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy. Na życzenie Klienta Organizator przedstawi indywidualne wyliczenie poniesionych przez niego kosztów.

4. Jeżeli w miejsce osoby rezygnującej Klient na piśmie przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, a osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z umowy obowiązki, w czasie pozwalającym Organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem, tj. nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, wówczas od Klienta zostanie pobrana jedynie opłata manipulacyjna równoważna faktycznie poniesionym przez Organizatora kosztom – nie wyższa niż 100 PLN.

5. Rezygnacja Klienta z udziału w imprezie musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i następuje z datą doręczenia do Organizatora pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji Klienta z udziału w imprezie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania z tytułu utraconych zysków.

7. Organizator zaleca Klientowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

III. ZMIANA CENY, PROGRAMU, TERMINU IMPREZY.

1. Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny i zmiany programu imprezy, spowodowanego warunkami przez niego niezawinionymi, nie później niż na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w następujących okolicznościach:

a) wzrost kosztów transportu,

b) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz

c) wzrostu kursu walut.

2. O wzroście ceny imprezy turystycznej Klient zostanie poinformowany przez Organizatora na co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Organizatora w formie pisemnej o zaakceptowaniu bądź nie wyrażeniu zgody na nowe warunki umowy w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zmianie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy turystycznej lub informacji zawartych w katalogu przed rozpoczęciem imprezy lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie jej trwania, jednakże zmiany te nie mogą powodować istotnych zmian postanowień umowy a standard i zakres świadczeń musi zostać zachowany.

4.   W   przypadku   wystąpienia   nieprzewidzianych   okoliczności   niezawinionych   przez   Organizatora   przed   rozpoczęciem   imprezy   turystycznej, w wyniku których Organizator zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy z Klientem, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie lub w inny skuteczny sposób. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy akceptuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych na rzecz Organizatora opłat.

5. Zmiana terminu imprezy przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z jednej imprezy i powtórnym jej wykupieniem.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Klienta;

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć;

c) siłą wyższą;

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości rzeczywistej szkody   poniesionej   przez   Klienta,   jednak   nie   wyższej   niż   dwukrotna   wysokość   ceny usługi   turystycznej.   Ograniczenie     odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Klienta, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Klienta dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia. Podczas kolonii i obozów, ze względu na specyfikę tego rodzaju imprez, Organizator odpowiada tylko za te przedmioty wartościowe (szczególnie aparaty fotograficzne, telefoniczne, sprzęt elektroniczny) oraz pieniądze uczestników, które zostały złożone do depozytu u wychowawców. Za przedmioty nie złożone do depozytu, które zostały skradzione lub zniszczone podczas trwania kolonii / obozu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, spowodowane działaniem siły wyższej, w tym: działaniami wojennymi, strajkami, zamieszkami, decyzjami władz politycznych i za niezrealizowany w związku z tym w pełni program, działaniem lub zaniechaniem Uczestnika albo osoby zgłaszającej, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z Organizatorem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokarów i pociągów przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, mając obowiązek niezwłocznie poinformować o zmianie Klienta. Na przystankach podczas dojazdu do miejsca docelowego organizacji imprezy turystycznej mogą wystąpić opóźnienia niezawinione Organizatora.

6. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez INTER Polska TU S.A.

Na mocy zawartej pomiędzy INTER POLSKA TU S.A. i Biuro Podróży Event-tours umowy generalnej ubezpieczenia każdy uczestnik imprezy turystycznej Biura Podróży Event-Tours. zgłoszony do INTER POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem INTER POLSKA oraz może zostać objęty ubezpieczeniem dodatkowym o Koszty Imprezy Turystycznej.

7. Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej, Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestnikom imprez krajowych (NNW do 5 000 PLN), oraz ubezpieczenie EUROPA, STANDARD (KL 5 000 EUR, NNW 5 000 EUR) Uczestnikom imprez zagranicznych.

8. Dane ubezpieczonych będą udostępnione do INTER Polska TU S.A. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 172 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA.

1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie, ofercie (katalogu elektronicznym) oraz programie imprezy turystycznej, w tym do korzystania z fachowej opieki i pomocy przedstawicieli i pracowników Organizatora.

2. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej wszystkich świadczeń przez Klienta, z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie uprawnia go do zwrotu zapłaconej należności. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykorzystanie świadczeń przez Klienta, za które winę ponosi przedsiębiorca, Klient posiada prawo do dochodzenia do zwrotu części wniesionych opłat.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno-dewizowych i administracyjnych krajów, w których przebywa, a także do zachowania się stosownie do okoliczności i miejsca pobytu.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w ofercie i umowie.

5. Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z winy Klienta, wyrządzone Usługodawcy i jego Kontrahentom i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich usunięcia w miejscu powstania lub innym miejscu ustalonym z Organizatorem.

6. Od chwili rozpoczęcia się imprezy Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń porządkowych przedstawicieli / pracowników Organizatora, jak również do wskazań dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej.

7.   W   przypadku   poważnego   naruszenia   reguł   wycieczki   /   imprezy   turystycznej Organizator   może   rozwiązać   z   Klientem   umowę   w   trybie natychmiastowym i skreślić go z listy Uczestników bez prawa zwrotu za niewykorzystane świadczenia. W takim wypadku wszelkie koszty związane z pobytem i powrotem obciążają Klienta. Opiekunowie prawni Klienta niepełnoletniego zobowiązani są odebrać go w przeciągu 48 godzin (lub w innym czasie ustalonym z Organizatorem) na własny koszt. W przypadku nieodebrania skreślonego z listy Klienta – Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz (konsulat, policja).

VI. SPRAWY SPORNE.

1. Reklamacje w sprawie usług poświadczone przez przedstawiciela Organizatora (pilota / opiekuna grupy) winny być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Wszelkie reklamacje napływające po tym czasie do biura będą uznane za bezskuteczne. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia.

2. Wysokość zwracanych kosztów oblicza się biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia w stosunku do ceny imprezy.

3. Właściwym do rozstrzygania innych spraw, nie objętych niniejszymi Warunkami, jest sąd odpowiedni do miejsca siedziby Biura Podróży Event-tours.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie i Warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Ustawy o usługach turystycznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony Konsumenta.

2. Klient wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych) dla potrzeb Organizatora oraz wykorzystania wizerunku na fotografiach z imprez organizowanych przez Biuro Podróży Event-tours.

3. Klient upoważnia Organizatora do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Klient ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby, a także nie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku na fotografiach z imprez organizowanych przez Biuro Podróży Event-tours (w pisemnego oświadczenia złożonego podczas podpisania umowy).

 
Blog wpisy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl